aldbbanner01

Belépés

Temető szabályzat

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

1. §.

 1./ A szabályzat az 1918-ban megnyitott Kiskunhalasi Református Újtemető rendjét és sajátos kiegészítésekkel ellátva az 1778-ban megnyitott Kiskunhalasi Régi Református Temető rendjét szabályozza. Az új temető helyrajzi száma 6216 területe 68 256 m2. A régi temető helyrajzi száma B/4735/2, területe 45 722 m2.

2./ Mindkét temetőben a Nemzeti Sírkert részét képező parcellákra, sírokra egyedi rendelkezések vonatkoznak. Ezen parcellák és sírok felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

3./ A temetők tulajdonosa,fenntartója és üzemeltetője a Kiskunhalasi Református Egyházközség
(a továbbiakban: fenntartó).
Címe: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. Tel.: 421-123.

4./ Ez a szabályrendelet a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a 145/1999. ( X.1. ) Kormány rendelete a temetőkről és temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról, valamint a BM Településfejlesztés 4. sz. útmutató (BM kiadó 1993) figyelembevételével és Kiskunhalas Város Önkormányzata többszőr módosított 17/2000.(IV.18) Ktr. sz. temetőkről és temetkezésről szóló rendeletének felhasználásával készült.

5./ A temető rendeltetésének megfelelő működtetése során – a fenti rendelkezés alapján – a fenntartónak hitéleti; kegyeleti; közegészségügyi és zöldfelületi szempontokra kell tekintettel lennie.

2. §.

1./ A temető feletti felügyeletet az Egyházközség Presbitériuma látja el, / a törvényesség betartását Kiskunhalasi Járási Hivatal ellenőrzi /, a temető ügyeinek intézésére, a fenntartó képviseletére temető gondnokot, illetve temetői bizottságot választhat.

2./ Temetkezési tevékenységet a temetőben - a fenntartóval történő jogszerű megegyezés után - bárki végezhet, akinek erre engedélye van.

II. A TEMETŐ BEOSZTÁSA

3. §.

1./ A temetőt be kell keríteni, a temető útjait, tereit, kerítését a terveknek megfelelően kell kialakítani.

2./ A temető területét parcellákra, ezeket pedig sírhelyekre kell felosztani. A parcellákat, sorokat, sírhelyeket számokkal kell megjelölni. A parcellákat jól látható módon meg kell számozni és ki kell jelölni szociális temetések parcelláját, kripta /sírbolt/ parcellát, valamint az exhumált sírok parcelláját.

3./ A temetés az elhalálozás idejének megfelelő sorrendben, vagy előreváltott (fenntartott) sírhelyen történik.

4./ Az elhamvasztott halottak hamvainak urnái részére urnafülkék, vagy urnasírhelyek létesíthetők. Az urnák sírokba is helyezhetők.

4. §.

1./ A temetőben temetkezésre szolgálnak:

a./ Az egyes előreváltott sírhelyek

b./ A kettős előreváltott sírhelyek

c./ A négyes előreváltott sírhelyek

d./ Az egyes soronkövetkező sírhelyek

e./ A kettős soronkövetkező sírhelyek

f./ Családi sírkertek

g./ A sírboltok (kripták)

h./ Urnafülkék

i./ Urnasírhelyek

III. RENDELKEZÉSI JOG

5. §.

1./ A sírhelyet, vagy sírboltot akár magán-, akár jogi személy csak meghatározott időre válthatja meg.

2./ A sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, urnasírhelyek csere, adásvétel tárgyai nem lehetnek, de az előre megváltottak visszaválthatók.

3./ A használati idő lejártával, a temető fenntartójának engedélyével a kiváltók ill. hozzátartozók temetési hely feletti rendelkezési jogot meghosszabbíthatják szabályszerű díj megfizetésével. .
Ha a rendelkezési jogot nem újítják meg, a következményekre történt felhívás mellett, a sírhely és sírbolt, a rajtalévő emlékművel együtt a temető tulajdonába megy át és rendelkezése alá kerül.

4./ Használati időn belül a 9.§. 5. pontjában említettek a rendelkezési jogot öröklik. A megváltási idő lejártával pedig - a nevezettek - a sírhely és sírbolt megváltására jogosultak, a szabályszerű díj befizetésével. A síremlék osztozik ezek sorsával.

5./ Ha az elhunyt temetéséről valamely hivatalos vagy társadalmi szervezet gondoskodik - saját halottjaként - úgy a sír további sorsáról írásban kell megállapodni a fenntartónak a hozzátartozókkal. /díszsírhely /

IV. SÍRHELYEK

6. §.

l. / Az egyes sír: 0,9 m széles, 2,1 m hosszú, 2,0 m mély.
Kettős sír: 1,9 m széles, 2,1 m hosszú, 2,0 m mély
Mélyített sír: 0,9 m széles, 2,1 m hosszú, a felső koporsó aljzata 1,6 m mély.
Urnasír: 0,6 m széles, 0,8 m hosszú, 0,8m mély

Különleges esetekben a temető fenntartója ettől eltérést engedélyezhet /a minimális sírmélység kivételével /.

2./ Betemetett egyes sírba külön engedély alapján és a szabályszerinti díj kifizetése mellett kis koporsó temethető. A koporsó alsó síkjának a terepszint alatt minimum 1,6 méterre kell lennie.

3./ A sírhelyek a használati idő lejártáig más méretűvé nem alakíthatók át.

7. §.

1./ A sírokba egy koporsó helyére legfeljebb 6 urna helyezhető el. Az urnának a terepszinthez viszonyítva legalább 0,8 méter mélyre kell kerülnie.

8. §.

1./ A sírhelyek kegyeleti ideje a megváltástól számított 25 év. Újraváltáskor a temetési hely feletti rendelkezési jog, a rendelkezésre jogosult kérelmére, amennyiben koporsós rátemetés nem történik, rövidebb időtartam is lehet, de nem lehet kevesebb 10 évnél.

2./ A sírhely előre is váltható. Ebben az esetben a sírhely maradandó módon történő megjelölése és annak rendszeres gondozása kötelező.
A sírhely 10 % - os kezelési költség levonása mellett visszaadható.

3./ A sírhelyek teljes használati díját a sírhely megváltásakor kell megfizetni, ill. amennyiben a betemetés nem a megváltáskor történik a díjat ki kell egészíteni a teljes porladási idő végéig.

4./ Mélyített sírhely esetén holttestre sírnyitási engedéllyel egy elhalt rátemethető. Fertőző betegségben elhaltra a temetést követő egy éven belül csak a közegészségügyi hatóság külön engedélye alapján lehet rátemetni.

5./ Fej- és lábtemetés esetén a sírok egymástól legalább 60 cm-re, a sorok egymástól legalább 90 cm-re kell, hogy legyenek.
Láb- lábtemetés esetén a sírok egymástól legalább 60 cm-re, a két sor egymástól legalább 90 cm-re kell, hogy legyen, de minden második sor után minimálisan 1.5 m széles út hagyandó.

6./ Egy parcellában lehetőleg csak egyféle temetési mód alkalmazandó, kivételt képez, ha a parcella kriptasorral van körülvéve (szegélyezve).

V. SÍRBOLTOK (KRIPTÁK)

9. §.

1./ Sírbolt (kripta) a temető fenntartójának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető fenntartója jelöli ki.

2./ A sírbolt használati ideje a megváltástól számított 60 év.Újraváltáskor a temetési hely feletti rendelkezési jog, a rendelkezésre jogosult kérelmére, amennyiben koporsós rátemetés nem történik, rövidebb időtartam is lehet, de nem lehet kevesebb 30 évnél.

3./ A sírhelyre, annak kiváltásától számított 3 éven belül sírboltot kell építeni. Ha ez nem történik meg, 3 év után a használati jog nagy családi sírhely használati joggá alakul.
Különleges esetben még két éves halasztást adhat a Presbitérium.
A 8.§. 2./ pontjában foglalt gondozási kötelezettség a sírboltra is vonatkozik.

4./ A sírbolt használója az, aki a használati díjat megfizette, s használói minőségét a sírboltkönyvbe bevezettette. Sírbolt feletti használati jogot csak a sírbolt használója gyakorolhat.

5./ Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt használójának a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései, vagy érvényes végrendelete az irányadó. Ha erről a használó nem rendelkezett, házastársát és egyenes ági rokonait, továbbá ez utóbbiak házastársát lehet eltemetni külön engedély nélkül. Egyenes ági hozzátartozónak minősülnek a házastárs, gyermekek, unokák, szülők, nagyszülők és ezek házastársai.

6./ A sírbolt felállítójának halála után (lásd. negyedik pont), ha a sírbolt használatára jogosult hozzátartozók ehhez írásban hozzájárulnak, a sírbolt felállítójának oldalági rokonai, vagy általános örököse, külön temetési engedéllyel és szabályszerű díj lefizetésével a sírboltba beletemetkezhet.
Ugyanez történik akkor is, ha a sírbolt felállítójának egyenes ági hozzátartozói nincsenek, amely esetben a Presbitérium, mint a temető fenntartó szerve, adhat engedélyt szabályszerű díj lefizetése mellett az oldalági rokonok, vagy az általános örökös eltemetésére.

7./ A hozzátartozást és a rokonságot hitelt érdemlően igazolni kell a PTK értelmében történik.

8./ A 6./ pontban említett temetési engedély díja az egyes sír sírjának a díja, mely személyenként értendő.

9./ Egy nagy koporsó helyén két kis koporsó helyezhető el.

10./ A téglázott sírhely egyszemélyes kriptának minősül. Váltásánál a területfoglalás mérete miatt másfél sírhelynek számít és 60 évre váltandó meg.Újraváltáskor a temetési hely feletti rendelkezési jog, a rendelkezésre jogosult kérelmére, amennyiben koporsós rátemetés nem történik, rövidebb időtartam is lehet, de nem lehet kevesebb 30 évnél.

11./ A temető területén csak a sírok, sírboltok és urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el úgy, hogy az nem terjedhet túl a megváltott sírhely területén, egyéb tárgyak elhelyezéséhez a engedélye szükséges.

VI. URNAFÜLKÉK, URNASÍRHELYEK

10. §.

1./ Az urnafülkébe és az urnasírhelyekbe az elhamvasztott halottak urnái helyezhetők el.

2./ Az urnafülke és urnasírhely használati ideje 10 év. A használati idő lejárta után a fülke használata a lejáratkor érvényben lévő díj megfizetésével megújítható.Újraváltáskor a temetési hely feletti rendelkezési jog, a rendelkezésre jogosult kérelmére, amennyiben rátemetés nem történik, rövidebb időtartam is lehet, de nem lehet kevesebb 5 évnél.

3./ A használati idő lejárta után, ha az újramegváltásra nem került az urnafülkék és urnasírhelyek kiürítéséről a fenntartó gondoskodik.

VII. SÍREMLÉKEK

11. §.

1./ A síron felállított, az elhalt emlékére létesített síremlékkel való rendelkezés korlátozott. A sírhelyen, vagy sírbolton felállított emlékmű csere, adásvétel, vagy egyéb jogügylet tárgya nem lehet.

2./ A létesítő /örökös / a sír fennállása alatt nem jogosult a síremlékkel rendelkezni, kivéve, ha helyette másikat kíván állítani, mely legalább olyan értékű. A holttest exhumálása esetén, köteles a holttesttel együtt a síremléket is az új sírra áthelyezni.

3./ Síremléket felállítani, felújítani, átépíteni, lebontani, elvinni és sírkerítést létesíteni a fenntartónak bemutatott részletes tervek és írásbeli kérelem elbírálását és jóváhagyását követően engedéllyel lehet. A temetés miatt megbontott síremlék helyreállításának határideje a temetést követő 90 nap. Fenti munkákat csak képesített sírkőkészítő vállalkozó végezheti, aki temetőfenntartói hozzájárulást megfizette. A határidőn túl a szétbontott síremlékért területfoglalási díjat kell fizetni a 2. sz. melléklet szerint. Ha felszólítás ellenére 30 napon túl sem történik fizetés, akkor a szétbontott síremléket az üzemeltető a tulajdonos költségére a kijelölt lerakóhelyre szállítja.

4./ A síremlék, vagy szegélykő nem terjedhet túl a sírokon, illetve az alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.

5./ A sírokon és sírboltokon lévő síremlékek fenntartásáról, azok kötelesek gondoskodni, akik azok használatára jogosultak. (Eltemetett egyén házastársa, és egyenes ági rokonok egyetemlegesen.) Ha a síremlékek düledező állapotba jutnak és annyira elhanyagoltak, hogy azok a temető rendjét sértik, vagy az életet és biztonságos használatot veszélyeztetik, a fenntartásra kötelezettek bármelyike felszólítható a helyreállításra, ill. a rendbetételre, amelyet hirdetőtáblán is közzé kell tenni. Ha a felhívás eredménytelen marad, egy év eltelte után a sírbolttal, síremlékkel, sírhellyel a fenntartó rendelkezik, azonban a lejártáig megtartani köteles.
Ugyanígy rendelkezik a sírbolttal, sírhellyel a fenntartó akkor, ha a használati jogról a jogosultak lemondtak.

6./ A sírhelyen elhelyezett sírjel mérete 1,2 m. Ennél magasabb sírjel csak a fenntartó jóváhagyásával helyezhető el.

7./ A kitéglázott sírhelyek falazását csak az a képesített sírköves vagy kőmüves végezheti aki a temetőfenntartási hozzájárulást megfizette, melynek díjtételét az 2. számú melléklet tartalmazza.

8./ Síremlék felállítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a sírra vonatkozó hátralévő rendelkezési időből még legalább 10 év fennáll. Ennek hiányában a rendelkezési időt legalább 10 évre ki kell egészíteni.

9./ Két egyszemélyes sír összevonásával készülő kettes síremlék felállítása csak akkor engedélyezhető, ha a rendelkezési joggal rendelkező a sírok megváltási idejét is kiegészítéssel egységessé teszi.

VIII. RAVATALOZÁS, TEMETÉS

12. §.

1./ A temetőben elhunytat eltemetni, urnát elhelyezni csak orvosi halottvizsgálat után, az erről szóló bizonyítvány (halotti anyakönyvi kivonat) alapján szabad.

2./ A ravatalozó rendjéről a temető fenntartója gondoskodik.

3./ Fertőző betegségben elhunytak koporsóit a ravatalozóban felnyitni nem szabad. Az ilyen halottak ravatalozásánál a Tisztiorvosi Szolgálat utasításait be kell tartani.

IX. SÍRÁSÁS, SÍRGONDOZÁS, TEMETŐI MUNKÁK

13. §.

1./ A sírásás alkalmával talált értéket képező tárgyakat, nyilvántartásba kell venni hagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

2./ Koporsós temetés esetén a sírgödör kiásását a sírásó egy fő segítő személlyel együtt végezheti.

3./ Az Új temetőben végzett koporsós temetés esetén, a terület talajmechanikai tulajdonságát figyelembe véve, a sírgödör kiásásakor megfelelő dúcolatról kell gondoskodni. Ezen előírás az alábbi parcellákra vonatkozik: X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., és XVIII.

14. §.

1./ A sírok rendszeres hantolását, gyomtalanítását, kaszálását, növényzetének gondozását a fenntartásra kötelezettek kötelesek végezni.

2./ Fát a temetőben a fenntartó engedélyével lehet elültetni.Az ültetett fa végleges magassága nem haladhatja meg a 6 métert és nem akadályozhatja a sírok közötti közlekedést. A temető rendjét gátló növényzet eltávolítását a fenntartó engedélyezi. A sírok között fák ültetése tilos.

3./ A sírokon lévő, vagy a sírok melletti fákkal - még ha azokat a halott hozzátartozói ültették is - a temető tulajdonosa rendelkezik. Fák kitermelését a fenntartó szervezi.

4./ Fejfát elvinni a temetőből nem lehet.

5./ A sírdomb magassága maximum 50 cm lehet.

6./ A temetői vízvezeték (kút) használói kötelesek a felszerelés épségére ügyelni és az okozott kárt kötelesek megtéríteni.

7./ A temetőben végzendő minden munka - kivéve a hozzátartozok részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető fenntartójának engedélyével, a temetői rend zavarása nélkül végezhető. A vállalkozók munkájuk során kötelesek betartani a munkavédelmi és balesetmegelőzési előírásokat. A tevékenységük során okozott kárért teljes anyagi felelőséggel tartoznak.

8./ A temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozók csak temető fenntartási járulék befizetésével végezhetnek munkát, szolgáltatást, melynek díjtételét az 2. számú melléklet tartalmazza. A temető munkarendjén túl végzett vállakozási tevékenység csak kapunyitási díj (felár) megfizetése mellett végezhető. A munkavégzés ideje nem terjedhet túl a temető nyitvatartási idején.

9./ Vasárnap, egyházi és nemzeti ünnepek alkalmával - karácsony, újév, március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. - a temetőben semmiféle vállalkozásszerű munkavégzés nem folytatható.

X. A TEMETŐ MEGTELT RÉSZEINEK LEZÁRÁSA ÉS ÚJBÓLI FELHASZNÁLÁSA

15.§.

1./ Amikor valamely sírhelytábla (parcella), urna sírhelynek kijelölt terület megtelt, az utolsó temetéstől számított 25 év, illetve 10 év eltelte után a kiürítését ha azt nem váltották meg újra a Presbitérium rendeli el.

2./ A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá legalább 3 alkalommal a helyi és országos sajtóban, a Református Egyház hetilapjában közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, továbbiakban pedig 2 havonta történjen
A hirdetményt templomi hirdetéssel, a temetőkapun, fenntartóhivatalában, ravatalozón és az érintett temetőrésznél kell kifüggeszteni.

3./ Kiürítés esetén az érdekelt hozzátartozók halottaik maradványait és síremlékeit - a szabályszerű díjak megfizetése mellett - a rendelkezésre álló temetőhelyekre 6 hónap alatt áthelyezhetik (exhumálhatják).

4./ Amennyiben a kiürítés után ez a terület átrendezésre nem kerül és újólag temetés céljára szolgál, a sírok – a sírhely újraváltása esetén – a helyükön is maradhatnak.

5./ A temető fenntartó a saját döntése alapján, más szervek és személyek javaslatait is figyelembe véve egyes sírokat külön védelemben részesíthet, és ezek a használati idő eltelte után is a helyükön maradnak. Ilyen külön védelemben részesülnek a régi református temető kiürítése során átkerült egyes személyek sírjai: pld. Kolozsvári, Bibó, Gaál, Furó, Darányi stb. sírok és a város nevezetes személyeinek sírjai.

A védelem alá helyezett sírokról nyilvántartást kell vezetni és a temető felülvizsgálatát 25 évenként el kell végezni..

6./ A síremléknek a temetőből történő végleges kivitelét csak a halottak maradványainak egyidejű exhumálásával és elszállításával engedélyezheti a fenntartó az idevonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, figyelemmel a műemléki területek védelmét előíró jogszabályokra is.

7./ A határidő eltelte után a temető fenntartó végrehajtja a terület kiürítését és gondoskodik a maradványok hamvak közös sírba helyezéséről, nyilvántartás vezetése mellett. Az így megüresedett sírhelyek, sírboltok helyein lévő összes építőanyagok, síremlékek és maga a sírbolt felett a temető fenntartó rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos minden bevételt a temető fenntartására kell fordítani.

8./ Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati idő eltelte előtt válik szükségessé, az áthelyezés költségeit az viseli, akinek érdekében az áthelyezés történik.

XI. A TEMETŐ RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA

16. §.

1./ A temető nyitva tartását és munkarendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. Erre vonatkozó táblát a fenntartó köteles a bejáratnál elhelyezni. A nyitvatartási időn túl a temető nem látogatható.

2./ A temetőben mindenki tartozik a hely komolyságához illő méltósággal és kegyelettel viselkedni.

3./ A temetőbe állatot bevinni - kivéve vakvezető és őrkutya -, ott legeltetni, vagy kóbor állatokat etetni tilos.

4./ Tilos a temetőben engedély nélkül járművel közlekedni, lármázni, vagy zajt ütni.

5./ Tilos a sírokról virágot, vagy növényt elvinni, a fákat rongálni. Tilos a síroknak és környezetüknek konyhasóval (NaCl) történő gyomtalanítása. A fák nyesését csak az üzemeltető tudtával és beleegyezésével lehet végezni.

6./ A temető területén a talajt és gyepet engedély nélkül felásni, vagy azt bárhová elvinni tilos.

7./ A temetőben elhelyezett tárgyakért a temető tulajdonosa felelősséggel nem tartozik.

8./ A temető látogatói a keletkező szemetet a kijelölt helyen kötelesek lerakni.Tilos a temető területén a hulladék égetése.

9./ A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kisérővel tartozkodhat.

10./Építőanyagot a temetőbe beszállítani, az építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani kizárólag a fenntartó engedélyével lehet.

XII. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

17.§.

1./ A temetőben és a lelkészi hivatalban egyaránt temetői nyilvántartó-könyvet (halottak főkönyve), sírboltkönyvet, a családi nagysírok könyvét és ezekhez külön-külön nyilvántartó-könyvet kell vezetni. A nyilvántartó könyvek formai és tartalmi kialakítására az 1999. évi XLIII. tv. előírásait kell alkalmazni.
A halottak főkönyvébe időrendi sorrendben kell bevezetni a temetkezést a halotti bizonyítványban megadott adatok alapján. A sírboltkönyv és a családi nagysírok könyve a sírboltba és a családi nagysírokba eltemetett halottak adatainak bejegyzésére, a sírbolt birtokosai rendelkezéseinek bejegyzésére szolgál. A nyilvántartó könyv mellett betűsoros névmutatót is kell vezetni.

2./ A temető minden sírhelytáblájáról térképet kell készíteni, melynek igénybevett sírhelyére a főkönyvi számot rá kell vezetni.

3./ A sírhelyre történő rátemetés, vagy földelés (exhumálás) adatait, és az arra vonatkozó ügyirat számát a főkönyv megjegyzés rovatába, illetve a sírboltkönyvbe és a családi nagysírok könyvébe fel kell jegyezni.

4./ A fenntartó a nyilvántartó-könyvből, sírboltkönyvből, a családi nagysírok könyvéből köteles a felek részére díjtalan szóbeli, vagy írásos tájékoztatást adni.

5./ A temetőre vonatkozó nyilvántartó-könyvek és ügyiratok nem selejtezhetők.

6./ A temetőre vonatkozó nyilvántartó-könyvet és ügyiratokat tűzbiztos szekrényben kell tárolni. A betelt és használaton kívüli nyilvántartó-könyvek és ügyiratok megőrzéséről az egyházközség gondoskodik.

7./ A fenntartó köteles a temető bejáratánál a temető részletes térképét és a temetői rendtartás szövegének kivonatát kihelyezni.

XIII. A RÉGI REFORMÁTUS TEMETŐRE VONATKOZÓ SAJÁTOS SZABÁLYOK

18.§

1./ Az 1778. március 12-én megnyitott temető a Református Egyház istentiszteleti helye, az egyház és a város múltjának kiemelkedően fontos emlékhelye, a Nemzeti Sírkert része, melynek megmaradt területét a tulajdonos és Kiskunhalas városa egyaránt fokozott védelemben kívánja részesíteni.

2./ A temető területén a koporsós temetések sírhely használati ideje 30 év. Síremlékkel ellátott sírhelyet felszámolni a használati idő lejártát követően sem lehet, síremléket, sírjelet a temetőből kivinni tilos.

3./ Síremléket csak természetes anyagból (kő, márvány, fa) lehet állítani. Műkő, műanyag használata nem engedélyezhető. A sírok felületét 50 %-nál nagyobb mértékben befedni tilos.

4./ A temetőben bármely szertartás csak egyházi (református, vagy testvéregyházak általi) közreműködéssel végezhető. Ez alól csak abban az esetben lehet kivételt tenni, ha a temetés családi sírkertbe, vagy közeli hozzátartozó mellé történik és az elhunyt kifejezett rendelkezése volt az egyházi szertartás mellőzése.

XIV. INTÉZKEDÉSEK

19.§

1./ A fenntartó képviselője bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja esetén feljelentéssel élhet a megfelelő hatóságnál.

XV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

20. §.

l./ A Presbitérium a 17. §-ban meghatározott nyilvántartások vezetésére temetői ügyintézőt alkalmaz.

21.§

E szabályrendeletet a Kiskunhalasi Egyházközség Presbitériuma 23/2015. (IV. 12.) sz. módosító határozatával elfogadta és 2015. május 1. napjával hatályba léptette.

P.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Édes Árpád Szabó Ferenc
elnök lelkész főgondnok

1 .számú melléklet
A temető munkarendje (munkaidő):
hétfőtől-péntekig 8 órától 17 óráig
szombat, vasárnap: külön rendelkezés szerint

A temető nyitva tartása:
március 1-től november 10-ig: reggel 8 órától este 20 óráig
november 11-től február 28-ig: reggel 8 órától délután 16 óráig